VRAAG EN ANTWOORD

 

Vergeving vragen of belijden?

 

W v. S. te L. vraagt: Moet een gelovige elke dag opnieuw vergeving vragen voor zonden die hij gedaan heeft? Moet hij die zonden telkens belijden?

 

Antwoord:

In 1 Johannes 1:9 lezen we:

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle (of elke) ongerechtigheid".

Het is uit de Schrift duidelijk dat ieder die als zondaar, door het geloof in de Heer Jezus, tot God gaat, de vergeving van al zijn zonden ontvangt. Dus niet alleen de zonden die hij vr zijn bekering gedaan heeft, maar ook elke zonde die hij daarna nog doet. De reinigende kracht van het bloed van Jezus strekt zich uit tot alle zonden van de gelovige.

"Want door n offerande heeft hij voor altijd volmaakt degenen, die geheiligd worden" (Hebr. 10: 14).

Uit 1 Johannes 1 : 9 is het echter duidelijk, dat, al hebben wij de volle vergeving van onze zonden ontvangen, we toch telkens de zonden die we doen, moeten belijden. Het onderwerp in 1 Johannes 1 is: "gemeenschap met de vader en de zoon" en de blijdschap die dit tengevolge heeft. Wil nu die gemeenschap en daardoor de blijdschap praktisch in stand blijven, dan is de noodzakelijke voorwaarde daarvoor: belijdenis van onze zonden. Belijden wil eigenlijk zeggen: de zonden bij de naam noemen en erkennen. Telkens, dus elke keer als we weten dat we gezondigd hebben, moeten we dit belijden. Dat kan dagelijks zijn, misschien zelfs meer keren per dag.

We hebben dan de zekerheid dat deze zonden ons vergeven zijn en dat wij gereinigd zijn van deze ongerechtigheden. (1 Joh. 1 : 9). De gemeenschap met God en de blijdschap zullen dan weer ongestoord genoten kunnen worden.

Er staat echter niet: "vergeven heeft" of "gereinigd heeft". Neen, de vergeving en reiniging vinden plaats na de belijdenis, hoewel het anderzijds zo is dat, zoals hiervoor gezegd, de gelovige door het bloed van Christus reeds gereinigd is (1 Joh. 1 : 7).

Als het gaat om de vergeving der zonden van een zondaar, spreekt de Schrift over de genade van God. Maar wanneer het om gelovigen gaat die hun zonden belijden, wordt gezegd dat God getrouw en rechtvaardig is. Met eerbied gesproken kan God niet anders dan vergeven en reinigen. De gelovige gaat niet als een zondaar tot God, maar als een kind tot de Vader, die met een hart vol liefde luistert en daarna herstelt.

H. M.